:: ห้องสมุดออนไลน์
หน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] >>
ลำดับ
ชื่อหนังสือ
ประเภท
ชื่อผู้แต่ง
จัดการข้อมุล
1
ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ
اหนังสือตำรา
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2
เลือกสุขภาพดี
ตำรา
ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
3
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล
ตำรา
อภิญญา เพียรพิจารณ์
4
นรีเวชวิทยา
ตำรา
ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
5
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบใจในเด็ก
ตำรา
อรมรา บาลยอ
6
หัตถการทางการแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์
ตำรา
วิทยา ศรีมาดา
7
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ตำรา
คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
8
คู่มือการตรวจผู้ป่วยนอก
ตำรา
เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง
9
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ
ตำรา
สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
10
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตำรา
อะเคื้อ อุณหเลขกะ
11
การปฐมพยาบาล
ตำรา
รำแพน พรเทพเกษมสันต์
12
สรีรวิทยา 1
ตำรา
สุพรพิมพ์ เจียสกุล
13
ตำรากุมารเชศาสตร์ พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1
ตำรา
พรสวรรค์ วสันต์
14
ตำรากุมารเชศาสตร์ พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2
ตำรา
พรสวรรค์ วสันต์
15
ฮอร์โมนการเติบโต และปัญหาเด็กตัวเตี้ย
ตำรา
สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
16
การชันสูตรศพ
ตำรา
พรทิพย์ โรจนสุนันท์
17
โภชนบำบัด สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ตำรา
วิมลรัตน์ จงเจริญ
18
รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ตำรา
กอบกาญจน์ ทองประสม
19
ตจวิทยา
ตำรา
ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
20
โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษา
ตำรา
วัชระ จามจุรีรักษ์
21
ธาลัสซีเมีย สำหรับเวชปฏิบัติ
ตำรา
จินตนา ศิรินาวิน
22
ชีวววิทยาและการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ตำรา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
23
การพยาบาลพื้นฐาน : การฉีดยาและให้สารละลาย
ตำรา
อังคณา สริยาภรณ์ และคณะ
24
นรีเวชวิทยา
ตำรา
ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
25
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ เล่ม 4
ตำรา
สมจิตร หนุจริญกุล
26
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ เล่ม 1
ตำรา
สมจิตร หนุจริญกุล
27
Pediatric Emergencies
ตำรา
มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
28
คู่มืออาชีวเวชศาสตร์ 2000
ตำรา
อดุลย์ บัณฑกุล
29
ไข้เลือดออก
ตำรา
ชิษณุ พันธ์เจริญ
30
ยาปฏิชีวนะในทางทันตกรรม เพื่อป้องกันเยื่อบุหัวใจ อักเสบจากการติดเชื้อ=Prophylaxis antibiotics for infection endocarditis
ตำรา
สุทัศน์ รักประสิทธิ์กุล
31
คู่มือสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยอัมพาต : หลักการ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลที่บ้าน
ตำรา
ทิพมาส ชิณวงศ์
32
การบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาล=Nursing Personnel Management
ตำรา
สุลักษณ์ มีชูทรัพย์
33
กล้ามเนื้อ เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไร
ตำรา
วอล์คเกอร์
34
เพิ่มประสิทธิภาพพลังสมอง
ตำรา
อุทัยวรรณ วิสุทธากุล
35
บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก
ตำรา
ลลิตา ธีระสิริ
36
ทันตกรรมในระบบโรงพยาบาล, การบริการ
ตำรา
สุทัศน์ ชักประสิทธิ์กุล
37
โรคหลอดเลือดสมอง
ตำรา
นิพนธ์ พวงวรินทร์
38
ก้าวใหม่ของเภสัชกรในงานบริบาลผู้ป่วยนอก
ตำรา
บุษบา จินดาวิจักษณ์
39
การพยาบาลเวชศาสตร์ปฏิบัติ ทางนรีเวชกรรม เล่ม 1
ตำรา
สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
40
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำรา
พัฒนา มูลพฤกษ์
41
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ตำรา
ฉวีวรรณ สัตยธรรม
42
แบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องกับโรค
ตำรา
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
43
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจ เต้นผิดจังหวะ
ตำรา
อรัญญา เชาวลิต
44
หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตำรา
เยื้อน ตันนิรันดร
45
อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ตำรา
ไตรภพ อินทุใส
46
พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย
ตำรา
สุนทรีย์ คำเพ็ง
47
การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลน้ำและอิเล็กโครลัยต์
ตำรา
อรัญญา เชาวลิต
48
ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบาลจิตเวช
ตำรา
ศิริพร จิรวัฒน์กุล
49
การบริหารการพยาบาล
ตำรา
นิตยา ศรีญาณลักษณ์
50
เภสัชวิทยา
ตำรา
เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์
51
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ-8=PRoBLEMS IN TRAUMA
ตำรา
สมเกียรติ ธาตรีธร
52
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบใจในเด็ก
ตำรา
อมรา บาลยอ
53
สรีรวิทยา ระบบไหลเวียนโลหิต
ตำรา
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
54
คู่มืออบรมการนวดไทย
ตำรา
โครงการพัฒนาตำรา มูลนิธิแพทย์แผนไทย
55
สรรพคุณพืชสมุนไพร ยาไทยบรรเทาโรค
ตำรา
สุธี วรคีรีนิมิต
56
นวดแบบฝรั่ง
ตำรา
สิริภัทรา
57
คำถามคำตอบเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคเอดส์
ตำรา
ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
58
ท้องผูก หายได้ดัวยธรรมชาติบำบัด
ตำรา
ภาณุ อัมพรมุพชา
59
โรคหัวใจวาย
ตำรา
ประดิษฐ์ ตันสุรัต
60
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น=Primary Medical Care
ตำรา
rimbrpN 8erv
61
คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย
ตำรา
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
62
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 24
ตำรา
ทวี รัตนชูเอก
63
รู้โรค รู้รักษา 2
ตำรา
ธวัช ประสาทฤทธา
64
นวดเพื่อป้องกันโรคประสาทอ่อน
ตำรา
ม.อึ้งอรุณ
65
พาสต้า=Pasta
ตำรา
66
หัตกโยคะ
ตำรา
ปราชญ์
67
คุณรู้เรื่องกาแฟดีแค่ไหน
ตำรา
กาญจ์มณี ศรีวิศาลภพ
68
ไวตามินอาหารมหัศจรรย์
ตำรา
พนิดา
69
50 สารเสริมวิตามินแทนยา
ตำรา
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
70
แพ้อาหาร-แพ้ยา กับการรักษาตนเอง
ตำรา
ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
71
คู่มือตับอักเสบเรื้อรังและไขมันพอกตับ
ตำรา
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
72
เครื่องสำอางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง
ตำรา
พิมพร ลีลาพรพิสฐิ
73
Infection Control Basic Concepts and Training (Thai Version)
ตำรา
อะเคื้อ อุณหเลขกะ
74
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ตำรา
อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
75
อโรคยา คู่มือรักษาโรคด้วยตนเองแบบธรรมชาติบำบัด ตามแนวของมหาตมา คานธี
ตำรา
ปาริชาติ สักคะทำนุ
76
รู้สึกโรคภูมิแพ้=Know Your Allergies
ตำรา
พิพัฒน์ ชูวรเวช
77
นิติวิทยาศาสตร์ 1
ตำรา
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
78
นิติวิทยาศาสตร์ 2
ตำรา
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
79
นิติวิทยาศาสตร์ 3
ตำรา
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
80
นิติวิทยาศาสตร์ 4
ตำรา
อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
81
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
ตำรา
คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
82
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ฝ่ายกาย
ตำรา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
83
การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการบริการพยาบาลในประเทศไทย
ตำรา
พัชรี เนียมศรี
84
ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต : ปัญหาและการพยาบาล
ตำรา
พิกุล บุญช่วย
85
คู่มือประมวลระเบียบคำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ
ตำรา
สำนักงานประกันสุขภาพ
86
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอด์จกิน
ตำรา
ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
87
เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย=Occupational health and safety หน่วยที่ 1-7
ตำรา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88
เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย=Occupational health and safety หน่วยที่ 8-15
ตำรา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9=Pitfall and Practice in Trauma Management
ตำรา
สรนิต ศีลธรรม
90
สมุนไพรให้คุณค่า จำไว้ได้ประโยชน์
ตำรา
จุก เบี้ยวสกุล
91
สารานุกรมการเลี้ยงลูก เล่ม 2
ตำรา
มัตสุดะ, มิจิโอะ
92
โรคหู
ตำรา
เสาวรส อัศววิเชียรจินดา
93
การดามกระดูกหัก
ตำรา
บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ
94
หลักการศัลยศาสตร์ช่องปาก
ตำรา
มนัส โรจน์วนาการ
95
ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาล=Anemic Patients & Care
ตำรา
ใจรัตน์ ศุภกล
96
ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน
ตำรา
ธารารักตน์ ธารากุล
97
ตำราภาพจุลพยาธิวิทยา=Atlas of Histopathology
ตำรา
พงษ์ศักดิ์ วธรณไกรโรจน์
98
โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรี
ตำรา
วชิร คชการ
99
สุขศึกษา 1
ตำรา
ไพฑูรย์ พลเสน
100
จักษุวิทยาเบื้องต้น=Basic Ophtha
ตำรา
วิสูตร ฉายากุล
101
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ทำงานในฟาร์มแพะ
ตำรา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
102
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (การดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุสำหรับแพทย์)
ตำรา
วันดี โภคะกุล
103
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ตำรา
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
104
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ตำรา
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
105
แนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไปและแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ตำรา
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
106
แนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไปและแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ตำรา
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
107
โรคผิวหนังในเด็ก
ตำรา
ปริยา ทัศนประดิษฐ์
108
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสทางห้องปฏิบัติการ
ตำรา
กรมการแพทย์
109
การพยาบาล ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษา
ตำรา
อุไร ศรีแก้ว
110
คู่มือการถ่ายภาพรังสีทรวงอก=The Manual Of Chest Radiography
ตำรา
งานรังสี กลุ่มวัณโรค กรมควบคุมโรค
111
ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2
ตำรา
ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์
112
ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 3
ตำรา
ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์
113
การปลูกถ่ายฟัน : การวางแผนผ่าตัดและการประเมินผล
ตำรา
อรสา ไวคกุล
114
กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพพยาบาล
ตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
จิตวิทยาการศึกษา
ตำรา
สุรางค์ โค้วตระกูล
116
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (เล่ม 2) วัยรุ่น-วัยสูงอายุ
ตำรา
ศรีเรือน แก้วกังวาล
117
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (เล่ม 2) วัยรุ่น-วัยสูงอายุ
ตำรา
ศรีเรือน แก้วกังวาล
118
มาตรฐานระบบทุติยภูมิและตติยภูมิ
ตำรา
สำนักพัฒนาระบบบริการสุภาพ
119
ความปลอดภัยของอาหาร=Food Safety
ตำรา
บัญญัติ บุญญา
120
การศึกษาเวลาและกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
ตำรา
ประพิณ วัฒนกิจ
121
สุขภาพอนามัยชุมชน และกระบวนการพัฒนา
ตำรา
วสุธร ตันวัฒนกุล
122
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็กที่แก้ไขได้
ตำรา
เปรมฤดี ภูมิถาวร
123
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็กที่แก้ไขได้
ตำรา
เปรมฤดี ภูมิถาวร
124
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านม ปี 2546-2547
ตำรา
อาคม เชียรศิลป์
125
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านม ปี 2546-2547
ตำรา
อาคม เชียรศิลป์
126
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตำรา
นภเนตร ธรรมบวร
127
สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ตำรา
จรัส สุวรรณเวลา
128
การออกกำลังกายและการบริหารการหายใจเพื่อสุขภาพปอดในเด็ก
ตำรา
สุภรี สุวรรณจูฑะ
129
รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ทำเรื่องยากให้ง่าย
ตำรา
ปรีดา แต้อารักษ์
130
คู่มืออบรมการนวดไทย
ตำรา
กัญจนา ดีวิเศษ
131
สุภาพพอเพียงระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ตำรา
จรัส สุวรรณเวลา
132
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อที่รักษาด้วย ซีเอพีดี = Nursing Care in Chornic Renal Failure with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
ตำรา
สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
133
ตำราอาหารต้านมะเร็ง
ตำรา
ลลิตา ธีระสิริ
134
คู่มือการดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่ม้าม
ตำรา
เจียมจิต แสงสุวรรณ
135
นิติเวชปฏิบัติกรณีบาดเจ็บและตายผิดธรรมชาติ
ตำรา
ชมรมโณคตับแห่งประเทศไทย
136
จิตเภท=Schizophrenia
ตำรา
สินชัย วสุนธรา
137
รักษาด้วยโภชนาการ
ตำรา
นิตยา ศรีสังวาลย์
138
อโรมาเธอราพี : ศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นหอมธรรมชาติ
ตำรา
เอ็ม, ฟรียา
139
อาชีวเวชศาสตร์-อาชีวอนามัย
ตำรา
ฉันทนา ผดุงเทศ
140
ความดันเลือดสูง
ตำรา
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
141
ภูมิแพ้ รักษาอย่างธรรมชาติบำบัด
ตำรา
ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
142
หอบหืด-แพ้แมลง กับการรักษาตนเอง
ตำรา
ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
143
ผักพื้นบ้านภาคเหนือ
ตำรา
สถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
144
ผักพื้นบ้านภาคกลาง
ตำรา
สถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
145
ผักพื้นบ้านภาคอีสาน
ตำรา
สถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
146
สิทธิ์ที่จะอยู่หรือตาย
ตำรา
สันต์ หัตถีรัตน์
147
การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐม
ตำรา
นภเนตร ธรรมบวร
148
ซีด-โลหิตจาง
ตำรา
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
149
เบาหวาน
ตำรา
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
150
แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีในประเทศไทย ปี 2548 (ฉบับสมบูรณ์)
การวิจัย
ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย

จำนวน 4735 รายการ

 
 
 

โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
   E-mail : admin@huahinhospital.go.th